Údržba majetku

Údržba majetku a inžinierske služby sú činnosti, ktoré majú podstatný vplyv na stav majetku. Je preto v záujme majiteľov aj správcu, venovať im maximálnu pozornosť. Naša firma poskytuje tieto služby prostredníctvom vybraných a overených dodávateľov za ceny, ktoré sú porovnateľné na trhu a akceptovateľné pre našich klientov. Je jasné, že firma, ktorá sa profesionálne zaoberá určitou činnosťou a má odborne kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní poskytovať služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Údržba majetku zahŕňa viacero činností:

Preventívna údržba

Základom preventívnej údržby je udržanie zariadení v dobrom funkčnom stave. Dosahujeme to realizáciou prác v naplánovaných časových intervaloch. Touto činnosťou predchádzame neplánovaným výpadkom na zariadeniach. Okrem zákonom stanovených revízií, ktoré len konštatujú v akom stave je zariadenie, pravidelne zariadenia monitorujeme a vyhodnocujeme, aby sme na základe ich skutočného technického alebo technologického stavu mohli navrhnúť opravu, alebo výmenu či už jednotlivých častí zariadenia alebo zariadenia ako celku. Preventívna údržba predlžuje životnosť zariadení a znižuje náklady na údržbu majetku. Predkladáme zákazníkom plány preventívnej údržby zariadení a zabezpečujeme kvalitných a overených dodávateľov, ktorí údržbu vykonajú. Tým, že túto činnosť plánujeme, máme možnosť zaobstarať komponenty, potrebné na opravu s dostatočným predstihom a za najvýhodnejšiu cenu, pretože nie sme nútení nakupovať ihneď. Takto je možné znížiť takýmto spôsobom čas odstávky zariadení, pretože sa opravy realizujú v dopredu dohodnutom termíne.

Priebežné opravy a údržba

Zabezpečujeme odstraňovanie porúch, priebežnú údržbu a veľké opravy. Napriek preventívnej údržbe a starostlivosti dochádza k situácii, kedy je potrebné vykonať opravu pokazeného zariadenia. Ak ide o opravy bežného charakteru, zabezpečíme ich automaticky, z operačného rozpočtu. Väčšie opravy a údržba, ktoré sú plánované, sú hradené sa z fondu na to určeného. Neplánované väčšie opravy podliehajú schvaľovaniu majiteľov.

Kontrola majetku

Pravidelnými kontrolami formou odborných obhliadok preverujeme stav majetku, ktorý spravujeme. Na základe zistených skutočností vypracujeme plán pravidelných obhliadok majetku, ktorého súčasťou je aj návrh nevyhnutných údržbárskych činností O vykonaných kontrolách vedieme záznamy. Z poverenia nášho zákazníka kontrolujeme aj prácu subdodávateľov, aby sme posúdili jej skutočné množstvo a kvalitu. V rámci kontrolnej činnosti zabezpečujeme aj predpísané periodické revízie zariadení podľa platných vyhlášok a vedieme revízne knihy.

Nákup tovarov a služieb

Súčasťou našich služieb aj nákup tovaru, výkonov a služieb. Táto činnosť je dôležitá pri plánovaní opráv a údržby, aby nedošlo k prekročeniu limitu, ktorý je na tieto činnosti v rozpočte plánovaný. Zároveň je možné kontrolovať výhodnosť ceny nákupu. V súvislosti s touto činnosťou je vedený aj program inventarizácie majetku.