Administratívne služby

Administratívne služby sú jednou z činností, ktoré sú veľmi náročné na čas. V záujme svojich klientov preto vybavujeme tieto činnosti tak, aby nimi neboli zaťažení. Uzatvárame za nich zmluvy na dodávku rôznych služieb, poistné zmluvy, sme v kontakte so zmluvnými partnermi, kontrolujeme ich prácu, riešime problémy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov. Kontrolujeme dochádzajúce účty od kontraktorov, overujeme ich správnosť, schvaľujeme a zabezpečujeme ich preplácanie. Sme v neustálom styku s našimi klientmi a plne im k dispozícii. Priebežne s nimi rokujeme o otázkach, týkajúcich sa správy ich majetku. V rámci administratívnych prác sledujeme zmeny v prevádzke, oboznamujeme so zmenami, ktoré majú vplyv na riadne užívanie majetku, napr. s termínmi odstávky, kúrenia, teplej vody. Zúčastňujeme sa na zasadnutiach správnej rady a plníme ich závery. O svojej činnosti pre našich klientov vypracúvame pravidelné správy, ktoré obsahujú informácie o stave riadenia, prehľadnú finančnú správu, správu o aktivitách za uplynulé obdobie.