KONTAKT

 055/729 76 71, 72   055/729 76 73
 0907/933 965,   0911/375 015
 Napíšte nám...

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok 800 – 1200 1300 – 1530
Streda 800 – 1200 1300 – 1630
Piatok 800 – 1200 1300 – 1500

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

BytExsoftvér pre správu bytov a NP
Stomastomatologická ambulancia

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Havarijná služba
NAMONT055/632 56 66,
055/696 92 72
DALKIA0800/188 254
Poruchy
TEHO dispečing055/636 09 99, 91
Elektrárne0800/123 332
Vodárne055/795 24 20
Plynárne0850/111 727
Poruchy výťahov
CIRNER0918/626 956,
0905/608 034
BOBSON0905/418 162
MICRO LIFT0905/523 629
ThyssenKrupp02/4020 88 88,
0902/928 213
OTIS0800/131 415,
0903/705 586
KONE0850/111 667
LIFTEX0903/634 459
SCHINDLER0850/123 724
Marián Bednár055/671 77 74

Finančné služby

Príprava a realizácia ročného rozpočtu

Ročný rozpočet má veľký význam pre plánovanie hospodárenia s finančnými prostriedkami, určenými na údržbu a obnovu zvereného majetku. Dáva predbežný prehľad o tom, aké veľké finančné prostriedky bude potrebné do údržby a obnovy majetku vložiť za rok, aby sa zabezpečili dobré podmienky pre jeho užívanie. Tým, že sa dopredu vie, čo je potrebné urobiť, aby prevádzka bola bezproblémová, sa dajú ovplyvniť náklady na dosiahnutie takéhoto stavu. Je veľká pravdepodobnosť, že nebudú potrebné dodatočné investície na udržanie majetku v prevádzkyschopnom stave, pretože pri správnom plánovaní a prognóze vývoja stavu opotrebovanosti zariadení je možné naplánovať ich údržbu, opravy a výmenu v takých časových reláciách, a naakumulovať fondy na to potrebné tak, aby sa nárazovo finančne nezaťažovali majitelia nehnuteľností.

Návrh rozpočtu na dohodnuté obdobie podlieha odsúhlaseniu a pripomienkovaniu zo strany majiteľov. Po odsúhlasení rozpočtu je tento plne z našej strany rešpektovaný a na jeho základe je vypracovaný harmonogram jednotlivých finančných operácií. Majiteľov pravidelne informujeme o plnení harmonogramu v stanovených časových intervaloch alebo na požiadanie.

Platenie účtov

Sledujeme splatnosť faktúr od dodávateľov platených služieb (teplo, svetlo, voda a pod.), zabezpečujeme ich pravidelné a včasné uhrádzanie, aby nedochádzalo k stratám vplyvom poplatkov z omeškania, vedieme o tom predpísané záznamy. Zároveň kontrolujeme správnosť a oprávnenosť dodávateľských faktúr.

Finančné správy

Pravidelne mesačne predkladáme uzávierku , ktorá obsahuje prehľad príjmov a výdavkov, a to tak v súhrnnej ako aj položkovitej forme, analyzujeme tieto operácie vo vzťahu k ročnému harmonogramu toku financií, dávame prehľad o nezaplatených záväzkoch a pohľadávkach, spracúvame prognózy ich dopadu na celoročné hospodárenie a navrhujeme riešenie prípadnej nepriaznivej finančnej situácie. Súčasťou finančnej správy je aj prehľad o sume na účte fondu údržby a opráv.

Vyberanie poplatkov

Zabezpečujeme sledovanie pravidelnosti platenia poplatkov, evidujeme ich správnosť a výšku. Oboznamujeme s nedostatkami v tomto smere a rokujeme v mene vlastníkov tak, aby boli ich nároky plne uspokojené.

Záverečné rozúčtovanie ročných nákladov

Po obdržaní všetkých faktúr za poskytované služby spracujeme ročné rozúčtovanie týchto nákladov podľa platných predpisov v podrobnom členení tak, aby každý, kto obdrží vyúčtovanie, mal možnosť si skontrolovať oprávnenosť jemu vyúčtovaných nákladov. Ročné rozúčtovanie robíme položkovite, aj vo forme rekapitulácií. Na základe výsledkov ročného rozúčtovania navrhujeme ďalší postup vo vývoji pravidelných platieb za poskytované služby.

Odroluj späť na vrch stránky...